Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Witej
Reposted frombruxa bruxa viascorpix scorpix
8419 4d34 500
Reposted fromvesania vesania viascorpix scorpix
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
7780 3953
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
8801 a555 500
Reposted from58894 58894 viascorpix scorpix
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viascorpix scorpix
8238 a4f7 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
9638 fdae 500
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch
2317 5ec0 500
Reposted fromsatanislav satanislav viacoffeebitch coffeebitch
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
5001 4587 500
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viarealityisabitch realityisabitch
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl